REPREZENTATOR AL R. MOLDOVA IN ORGANIZAȚIA EUROPEANA PENTRU CALITATE - EOQ
EOQ
AUDIT
Instruire

Instruire, calificare şi certificare personal

Centrul de instruire continuă pe parcursul vieţii - Academia pro business „Pro Excelenţă” este înfiinţat în anul 2011 cu statut de  subdiviziune a Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova AO „Ecofin-Consult” şi are ca scop pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii pe plan internaţional a forţei de muncă din Republica Moldova în domeniile: managementul calităţii, asistenţă juridică, contabilitate şi audit şi evaluare. De asemenea, AO „Ecofin-Consult” este şi un furnizor-organizator de cursuri de formare profesională care foloseşte ca referinţă Specificaţiile Competenţelor (SC) Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ) – în scopul realizării corespunzătoare a misiunii propuse. Aceste aplicaţii permit ca audienţii cursurilor în domeniul managementului calităţii să fie certificaţi de către organismele recunoscute de certificare a personalului, în conformitate cu actele normative EOQ.
Instruirea în domeniul managementului calităţii este conformă cu Schemele Armonizate ale Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ) pentru  certificarea şi înregistrarea personalului în managementul Calităţii, Siguranței Alimentului, Securităţii şi Sănătăţii Ocupaţionale, Mediului, Securităţii Informaţionale, Sistemelor Integrate.
Programele de formare profesională continuă sunt aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, iar pentru domeniul managementului calităţii, inclusiv, şi de EOQ. Acestea se adresează persoanelor care au studii universitare şi pretind să dobândească cunoştinţe şi abilităţi practice pentru proiectarea, implementarea şi certificarea unui sistem de management al calităţii conform cerinţelor standardelor ISO,  inclusiv –  persoanelor care coordonează sau participă la elaborarea/actualizarea documentelor sistemelor de management, la evaluarea prin audit a sistemelor de management din cadrul întreprinderilor, inclusiv, care intenţionează să implementeze, sunt în curs de implementare sau au implementat şi certificat un sistem de management conform ISO.
De asemenea, programele sunt destinate persoanelor care doresc să activeze în domeniul contabilităţii, auditului, evaluării şi dreptului sau celor care vor să-şi certifice cunoştinţele în aceste domenii.
Instruirea propusă include abordări regulatorii şi aplicări practice privind evaluarea şi contabilizarea lanţului valoric de gestiune economică, dezvoltă standarde şi rigori de performanţă a procesului contabil în vederea evaluării situaţiilor financiare şi a deciziilor manageriale.
Aceasta (instruirea) urmăreşte şi realizarea obiectivelor sale prin formarea competenţelor de aplicare a normelor juridice ce reglementează diferite domenii ale activităţii de întreprinzător, inclusiv –  ale fiscalităţii. Prin aceste programe, audienţii sunt provocaţi la cercetarea unor probleme economico-juridice contradictorii, sugerându-li-se elaborarea unor soluţii, astfel asigurându-se condiţii optime de interacţiune dintre serviciile juridice şi financiare, atât la întreprinderile private, precum şi la cele publice, inclusiv, şi protejarea acestora de sancţiuni în raporturile cu organele de control.
În urma susţinerii cu succes a testelor finale, în cadrul programelor de formare profesională continuă, se atribuie calificarea profesională corespunzătoare şi se  eliberează certificatul/adeverinţa AO „Ecofin-Consult” aprobate conform cerinţelor Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.
Ca urmare a promovării evaluării finale, şi numai în măsura în care candidatul îndeplineşte condiţiile prevăzute de Schemele Armonizate ale Organizaţiei Europene pentru Calitate, de către un organism recunoscut EOQ pentru cursurile aferente domeniului managementului calităţii, se eliberează şi Certificatul EOQ, recunoscut şi valid în tot spaţiul european.

 

Prima Conferinţă Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova

Программа консультаций по внедрению Системы менеджмента качества

Преимущество интегрированной системы менеджмента